Moj račun - My account
0

Nema proizvoda u košarici.

Politika zaštite osobnih podataka GDPR u Krajnik d.o.o. poslovna riješenja

Opća načela

Politika zaštite osobnih podataka u Krajnik d.o.o. poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.
Krajnik informacijski sustav zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka. Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Krajnik.
Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše kompanije angažirano je više različitih odjela, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pri tom redovito educiramo svoje zaposlenike.
Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Krajnik d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti u tvrtki Krajnik bit će objavljena na ovoj web stranici.

Ključne informacije

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Krajnik d.o.o. Banščica 64b, Gornja stubica, OIB: 09881772102
Službenik za zaštitu osobnih podataka u tvrtki Krajnik je Martin Krajnik.
Kontakt na koji možete slati svoje upite:
Banščica 46b, Gornja stubica.
Službenik za zaštitu osobnih podataka, adresa e-pošte: info@krajnik.hr

Svrha i pravna osnova

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
Krajnik d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnim aktivnostima, bilo da su podatci dobiveni od vas ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka
 • ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 • zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan
 • konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, poslovni interes.
 • Slanje informacija o našoj ponudi
 • nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti Krajnik d.o.o.. mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, poreznim propisima itd.
 • obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime i email. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA…) ili su nam legitimno priopćeni od strane ostalih društava Krajnik.

Politika zaštite osobnih podataka u Krajnik d.o.o. poslovna rješenja vam osigurava

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Krajnik neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti vašu narudžbu.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
Krajnik d.o.o. poslovna rješenja vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

 •  na adresu e-pošte info@krajnik.hr ili
 • na adresu Krajnik d.o.o., Banščica 46 b, Gornja stubica Službenika za zaštitu osobnih podataka

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
Krajnik d.o.o.. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • po zakonu nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim
 • pravnim postupcima
 • kada je Krajnik d.o.o.. zakonski dužna dostavljati te podatke.

Vaša prava

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih
 • podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u
 • skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Krajnik ili
 • u slučaju obrade radi izravnog marketinga
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade,
 • kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Krajnik za obradu, kad prigovorite obradi
 • za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Krajnik te
 • u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u
 • slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja
 • zakonskih obveza kojim podliježe Krajnik d.o.o. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka,
 • odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da Krajnik d.o.o. poslovna rješenja nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.

Izjava o povjerljivosti

 1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici Krajnik d.o.o. odnosno na one podatke koji se prikupljaju prilikom ostalog poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe i proizvoda Krajnik d.o.o. i koje su prikupljene i pohranjene u bazama podataka Krajnik d.o.o.
 2. Krajnik d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika.
 3. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Krajnik d.o.o. i iz kojeg razloga prikuplja i kako ih koristi.
 4. Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati email poruku na adresu info@krajnik.hr
 5. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) da obavijeste fizičke osobe kod Korisnika vezano uz sadržaj ove Izjave i pravne posljedice. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice Krajnik d.o.o. Korisnik kao i fizičke osobe kod Korisnika potvrđuju da su pročitali, razumjeli i da se slažu sa svim uvjetima povjerljivosti podataka, načinom obrade podataka i načinima uporabe internetske stranice te ostalih postupaka u okviru poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe.
 6. Ukoliko se Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod pravne osobe ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ih da napuste, ne pristupaju i ne koriste Internetsku stranicu odnosno da ne sudjeluju u ostalim postupcima u okviru poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe.
 7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Krajnik d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.
 8. Svaki Korisnik (pravna osoba ) odnosno fizička osoba kod Korisnika sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod Korisnika potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
 9. Krajnik d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Korisnika (pravnu osobu) odnosno fizičku osobu kod Korisnika. Kada se Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod Korisnika uključi u određene aktivnosti na Krajnik d.o.o. Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Krajnik d.o.o. može zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, scan osobne iskaznice fizičke osobe kod Korisnika, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Krajnik d.o.o. ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od fizička osobe kod Korisnika (pravne osobe) zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe koju je Korisnik naručio, a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Podaci o klijentima.
 10. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ili fizička osoba kod Korisnika ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja je zahtijevana, neće mu biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost, kao ni daljnje aktivnosti.
 11. Krajnik d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizička osobe kod Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
 12. Osobne podatke će Krajnik d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, internu analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Krajnik d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
 13. Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Krajnik d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih podataka odnosno osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@krajnik.hr
 14. . U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti, izmijeniti ili izbrisati.
 15. Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga, Krajnik d.o.o. traži dozvolu Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Korisnik odnosno fizička osoba Korisnika ne želi primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@krajnik.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.
 16. Zaštitu podataka Krajnik d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Korisnik mora uzeti u obzir da niti jedan prijenos podataka putem Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Krajnik d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Krajnik d.o.o. Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
 17. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti Krajnik d.o.o. Internetsku stranicu. Krajnik d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.
 18. Zagreb, 24. lipanj 2010.

Košarica

Live chat